Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling onzentwege, en niettegenstaande andere
stipulaties of voorwaarden vanwege de cliënt, zijn de verkopen aan onze en de volgende
voorwaarden onderworpen:

1. Bestellingen

Onze offertes zijn slechts geldig voor de aangeduide duur. Bij gebreke aan nauwkeurige
aanduidingen, zijn ze slechts geldig voor een maximale duur van twee maanden.
De overeenkomsten, dewelke afwijken van de standaard verkoopsvoorwaarden, die worden
aangegaan door de verdeler, de vertegenwoordiger of onze werknemers, zijn slechts bindend
na schriftelijke bevestiging onzentwege.
Hetzelfde geldt voor wat betreft de wijzigingen die worden aangebracht aan onze bestelbon.
Bij gebreke aan betwisting vanwege de koper, binnen de 8 dagen na ontvangst van de
bevestiging van de bestelling vanwege EB PROJECTS, is de koper definitief en zonder
voorwaarden gebonden bij de door dit document bepaalde stipulaties.

2. Leveringstermijnen

Behoudens een positieve fout dat ons ten laste zou kunnen gelegd worden, geven alle
omstandigheden die onafhankelijk zijn van onze wil en o.a. deze die te wijten zijn aan toeval of
aan gevallen van overmacht, zoals staking, slecht weer, lock-out, gebrek aan werkkrachten of
opschorting van levering vanwege onze leveranciers, enz. – die zouden ontstaan zijn in onze
inrichtingen of in deze van onze leveranciers -, ons het recht de leveringstermijn te verlengen
of de overeenkomst te vernietigen bij aangetekend schrijven zonder dat de koper zich het
recht kan voorbehouden eender welke vergoeding te vorderen.

3. Levering

Bij gebreke aan betaling van het voorschot binnen de aangeduide termijn, heeft
EB PROJECTS het recht de levering te schorsen.
Wordt als lasthebber van de koper aanzien, iedere persoon die gelast is de levering in
ontvangst te nemen op de vastgestelde data.
De handtekening voor ontvangst van het expeditieborderel zonder opmerking, geldt als
aanvaarding van de koper van de gelijkvormigheidkwaliteit en hoeveelheden – en afstand van
iedere betwisting betreffende de zichtbare gebreken.
Ieder eventueel verborgen gebrek zal ter kennis worden gebracht bij aangetekend schrijven,
en dit, binnen de 3 dagen na levering, op straffe van verval.
Wanneer een uitstel van de levering wordt gevraagd door de cliënt, zal de facturatie
onmiddellijk opgesteld worden en opeisbaar zijn, meer de diverse kosten, o.a. de
magazijnbewaring, waarvan de koper de tenlasteneming onherroepelijk aanvaardt aan de prijs
van het ogenblik.
Behoudens anders luidende overeenkomst, blijven het vervoer en de montering op risico en
perikel van de koper. De katrolkosten zijn eveneens ten laste van de koper.
In geval van gedeeltelijke levering, is het de koper verboden enig retentierecht uit te oefenen
op de integrale betaling van de reeds geleverde goederen.

4. Prijs en betaling

Onze prijslijsten en catalogen verbinden ons niet en zijn slecht ter info overgemaakt.
Behoudens andersluidende overeenkomst, is de prijs betaalbaar bij storting van een voorschot
ten bedrage van 30% bij bestelling, en bij onmiddellijke betaling van het saldo bij ontvangst der
goederen of op zijn laatst bij ontvangst van de factuur, zonder korting.
De aanvaarding van een betaling bij wisselbrief houdt geen schuldvernieuwing in en alle
kosten ervan zijn ten laste van de koper.
De geleverde goederen blijven eigendom van EB PROJECTS tot de volledige betaling.
De koper staat EB PROJECTS onherroepelijk toe de geleverde goederen terug te nemen,
zelfs indien deze zich bij derden bevinden.

5. Ontbinding

Geen enkele eenzijdig ontbinding vanwege de koper zal worden aanvaard: EB PROJECTS
behoudt zich het recht voor de uitvoering in natura te vorderen met integrale betaling van de
prijs indien zij dit wenst of een ontbinding met toekenning van een forfaitaire en onherleidbare
vergoeding waarvan het bedrag zal worden vastgesteld in functie van haar eigen geschiktheid,
hetzij ter hoogte van het betaalde bedrag aan haar eigen leverancier meer 10%; hetzij
uitgerekend in functie van het verschil tussen de bepaalde prijs en de prijs betaalt aan deze
leverancier, meer 20%.
Deze vergoeding zal in geen enkel geval minder dan 30% van het bedrag van de bestelling
bedragen.

6. Vertraging in de betaling

De verwijlintresten bedragen 1,5% per maand en dit van rechtswege, zonder
voorafgaandelijke ingebrekestelling.
Bij gebreke aan betaling zal de koper eveneens, van rechtswege, zonder voorafgaandelijk in
gebreke stellen, gehouden zijn tot betaling van een forfaitaire en onherroepelijke vergoeding
van 15% van het totale bedrag van de schuldvordering met een minimum van 50€.
Iedere ristorno en korting zal dan ook onmiddellijk en automatisch ingetrokken worden, en de
factuur aangepast worden.
EB PROJECTS behoudt zich eveneens het recht voor, iedere andere bestellingen vanwege
dezelfde koper te schorsen, zelfs indien deze onafhankelijk zijn van de overeenkomst waarvan
de verplichting door hem niet wordt uitgevoerd.
Uiteindelijk, blijven de goederen steeds op risico van de koper en dit tot volledige betaling van
de verschuldigde bedragen.

7. Betwistingen

Geen enkele betwisting zal nog worden aanvaard na handtekening van het expeditieborderel
dat voor ontvangst geldt voor wat betreft de zichtbare gebreken.
Bij gebreke aan handtekening is de aanvaarding als voltooid aanzien binnen de 3 dagen van
de levering.
Indien de cliënt het nalaat de levering in ontvangst te nemen, zal iedere klacht op zijn laatst
dienen ingeleid te worden binnen de 8 dagen van de ontvangst van de factuur.
De ondertekening van handelseffecten of de inontvangstneming van waarden in betaling, is
zonder enig gevolg betreffende deze bevoegdheid.
Geen enkele vergoeding zal door de koper kunnen gevorderd worden voor de rechtstreekse of
onrechtstreekse schade die hij zou geleden hebben ingevolge eventuele gebreken: de
vergoeding zal maximaal als voltooid worden aanzien door wederzijdse teruggave van de
goederen en van de prijs indien deze reeds betaald werd.

Alle betwistingen – zelfs in kortgeding – vallen onder de uitsluitende bevoegdheid der
Rechtbank van Turnhout, en dit zelfs in geval van tegeneis in waarborg, in tussenkomst of in
het geval er meerdere verweerders zouden zijn.